Casestudy Ricardo by KOS


Nhằm mục đích truyền tải đặc tính BỀN CHẮC vali Ricardo từ KOSShop, chiến dịch bắt đầu gây chú ý bằng clip cặp đôi nam nữ tập gym với vali tại phòng chờ sân bay. Từ đó khéo léo hướng sự chú ý của cộng đồng đến sản phẩm dù quăng quật vẫn bền chắc trước thử thách đôi bạn.

 

    <figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="default" data-elementor-lightbox-slideshow="2abfd21b" href='https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/20190424-xa-hoi-11.jpg'><img width="150" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/20190424-xa-hoi-11-150x150.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/20190424-xa-hoi-11.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/20190424-xa-hoi-11.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/20190424-xa-hoi-11.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="default" data-elementor-lightbox-slideshow="2abfd21b" href='https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085634_0227.png'><img width="150" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085634_0227-150x150.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085634_0227.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085634_0227.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085634_0227.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="default" data-elementor-lightbox-slideshow="2abfd21b" href='https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/Vali11.jpg'><img width="150" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/Vali11-150x150.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/Vali11.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/Vali11.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="default" data-elementor-lightbox-slideshow="2abfd21b" href='https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085633_8922.png'><img width="150" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085633_8922-150x150.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085633_8922.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085633_8922.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/cap1556085633_8922.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
    </figure>
    <h2>Chiến dịch bao gồm 2 phần:</h2>   
    <h2><a href="#bai-bao-trang-tin">BÀI BÁO - TRANG TIN</a></h2>    
    <h2><a href="#mang-xa-hoi">MẠNG XÃ HỘI</a></h2>   
    <h2>BÀI BÁO - TRANG TIN</h2>    
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/4.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
    <h2>MẠNG XÃ HỘI</h2>    
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                      
                  <img width="840" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11-1024x577.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg?w=2520&amp;ssl=1 2520w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />