Casestudy Ký ức Hà Nội


Với mong muốn tái hiện, lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của một thời kỳ lịch sử,  “KÝ ỨC HÀ NỘI” gồm 3 hoạt động chính và tổng kết chiến dịch truyền thông:

 

    <h2><a href="https://nguyenngoclong.com/blog/ky-uc-ha-noi-trai-nghiem-am-thuc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC</a></h2>   
    <h2><a href="https://nguyenngoclong.com/blog/ky-uc-ha-noi-trien-lam-tranh/">TRIỂN LÃM TRANH</a></h2>    
    <h2><a href="https://nguyenngoclong.com/blog/ky-uc-ha-noi-ra-mat-sach/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RA MẮT SÁCH</a></h2>   
    <h2><a href="https://nguyenngoclong.com/blog/ky-uc-ha-noi-chien-dich-truyen-thong/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG</a></h2>