Please log in or register to do it.

Có người bạn nói với mình như vầy:

Từ 1 tuổi đến 5 tuổi: chỉ nói sự thật, nên đó là con người.

Từ 6 tuổi đến 45 tuổi: lừa bạn lừa bè, lừa thấy lừa cô, lừa nhau để mưu sinh, nên đó là con lừa.

Từ 46 tuổi đến 65 tuổi: suốt ngày ở nhà trông nhà, bạn bè rủ đi chơi đi nhậu lúc nào cũng nói con cháu đi hết rồi, phải ở nhà trông nhà, đó là con chó.

Từ 66 tuổi đến 85 tuổi: bệnh tật già héo ở viện, ở trại dưỡng lão bạn bè con cháu vô mang trái cây theo tặng, đó là con khỉ.

Bạn Nguyễn Ngọc Long luôn TELL THE TRUTH nên được làm con người, chưa tới lúc làm lừa, làm chó và làm khỉ. Niềm vui đơn sơ trước buổi chiều tà. Thích quá, hihi.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 23, 2013 at 05:05PM)

Hỏi ngu: "Catch Me If You Can nghĩa là gì nhỉ ?"
Tựa mông nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đờ

Your email address will not be published. Required fields are marked *