Please log in or register to do it.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cảm ơn và xin lỗi em
Người yêu ơi em có biết?

Your email address will not be published.