Please log in or register to do it.

Khi là chính mình, chúng ta chẳng có bất cứ điều gì phải sợ hãi.

Be yourself, tell the truth. Always!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 07, 2012 at 11:32PM)

Vẫn luôn có cách để Yêu Thương
Người mù cầm đèn và Câu chuyện về những Tù Nhân Công Nghệ

Your email address will not be published.