Please log in or register to do it.

Khi là chính mình, chúng ta chẳng có bất cứ điều gì phải sợ hãi.

Be yourself, tell the truth. Always!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 07, 2012 at 11:32PM)

Vẫn luôn có cách để Yêu Thương
Người mù cầm đèn và Câu chuyện về những Tù Nhân Công Nghệ

Your email address will not be published. Required fields are marked *