Please log in or register to do it.

“Khen ngợi ưu điểm người khác một cách thực lòng, vô điều kiện là chứng tỏ ta đã vượt thoát được sự tự mãn và thành kiến của ta về người ấy”

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 18, 2013 at 04:51PM)

Ít Học
The first love

Your email address will not be published. Required fields are marked *