Please log in or register to do it.

“Mục tiêu của các em là phải luyện làm sao cho cái tai các em thính hơn tai chó” – Lời cô vừa dạy!

Ra trường đời thì mình tự nhủ phải học tính trung thành cũng của chó.

Vậy mục tiêu của mình là thành chuẩn chó u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Hãy đừng than vãn nữa
Ghi chép vụn - September 08, 2012 at 01:08AM

Your email address will not be published. Required fields are marked *