Please log in or register to do it.

Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ thành công, tất sẽ nảy sinh kế hoạch tìm cách gian dối trong việc lớn.

Nguyễn Ngọc Long

Chẳng hiểu mình mắc bệnh gì mà...
Chửi toàn tập

Your email address will not be published. Required fields are marked *