Please log in or register to do it.

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, chúng ta lừa dối người khác được nhưng không bao giờ lừa dối được lương tâm của chính chúng ta.

Long Velo

Văn phòng Chủ tịch Nước công bố 13 đạo luật.
Cảnh báo các nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm của Baidu

Your email address will not be published. Required fields are marked *