Please log in or register to do it.

Đừng đưa ra đánh giá về giá trị của một con người khi họ đang ở vị trí có nhiều thuận lợi, mà hãy đánh giá vào lúc họ gặp những tình huống đau khổ và đầy rẫy khó khăn.

Nhìn trong mùa đông ta sẽ biết cây nào xanh thực sự. Nhìn trong nghịch cảnh ta sẽ biết một con người có bản lĩnh thực sự vững vàng.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Quán đáng
Trời ơi riết rồi ở cái chung cư này đau tim quá.

Your email address will not be published. Required fields are marked *