Please log in or register to do it.

Không có tiền thì cạp đất hiếm (bô-xít) mà ăn!

Nguyễn Ngọc Long

Chửi toàn tập
Danh hiệu Người đẹp nói dối

Your email address will not be published. Required fields are marked *