Please log in or register to do it.

Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn. Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi.

Nguyễn Ngọc Long

Bao chửng
Hải sản đêm với bà Hường hâm...

Your email address will not be published. Required fields are marked *