Please log in or register to do it.

Có 2 loại người không bao giờ gặt hái được bất cứ thành công nào trong đời. Một là loại người không chịu thực hiện những gì cần phải thực hiện. Và loại người thứ hai là không thực hiện nhiều hơn mức cần phải thực hiện.

(Tiến sĩ Og Mandino)

Long Velo

Chạy về nhà Quận 7 ăn cơm...
Ý nghĩa nhân văn và cao đẹp của chữ "Ô sin"

Your email address will not be published. Required fields are marked *