Please log in or register to do it.

Chúc mừng Sài Gòn đã có 141, vì bình yên cuộc sống. Cảm giác an tâm hơn \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 22, 2012 at 07:11AM)

Ăn trưa với ông Ngoại
Lời cảm ơn Chương trình đào tạo báo chí đa phương tiện

Your email address will not be published. Required fields are marked *