Please log in or register to do it.

“Bạn sẽ nhận được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc sống, nếu bạn giúp đỡ những người khác đạt được thứ họ muốn”

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 09, 2013 at 10:28AM)

TRỒNG NGƯỜI NÀO CÁC BẠN
TU... TU XÌNH XỊCH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Ở tiếng Anh cũng có một câu tương tự của Zig Ziglar ạ: “If you help enough people get what they want, you will get what you want.”

    Theo anh thì câu này có phải ngụ ý về luật nhân quả cũng như tầm quan trọng của các mối quan hệ trong thành công của mỗi người hay không?