Please log in or register to do it.

Việt Nam thành lập Viện Biển Đông

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao từ 16 đơn vị lên thành 17 đơn vị trực thuộc. Đơn vị mới được bổ sung trực thuộc Học viện Ngoại giao là Viện Biển Đông.

Theo Thủ Tướng Chính phủ, việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Biển Đông cũng như các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Học viện Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9.

(Anh giám đốc Trần Trường Thủy rất trẻ, đẹp trai và giỏi. Không thấy báo nào đề cập đến anh giám đốc nên mình đưa tên và hình lên lăng xê ảnh xíu he he :p)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Thăm công ty cô Bụi
Phở "Cạn Tàu Ráo Máng" - Quán phở ngon nhất Sài Thành

Your email address will not be published. Required fields are marked *