Please log in or register to do it.

Trời. Vậy là mình cũng có ích cho đời nè. Giúp sinh dziên… ăn gian kak kak kak kak :-)))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 11, 2013 at 11:43PM)

Truyền thông và Vai trò tuyên truyền
Hội quán Đời Rất Đẹp

Your email address will not be published. Required fields are marked *