Please log in or register to do it.

“Cây ngay thường chết đứng,
Dây leo chẳng hề gì.
Đó cũng là sự thật,
Tin hay không thì tùy”

Nguyễn Ngọc Long

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (fun)
Cuộc đời ngắn tựa bàn tay...

Your email address will not be published. Required fields are marked *