Please log in or register to do it.

Tranh thêu Mũm Mĩm tự tay làm tặng mình nà. Iu iu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 03, 2013 at 07:12PM)

Ai tặng mình cái gì mình cũng giữ
Ai biết chỉ dùm được không???

Your email address will not be published. Required fields are marked *