Please log in or register to do it.

Thực ra LINE không phải phần mềm để Chat. Mà LINE là bãi rác của các bạn chơi game!

F*ck!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 02, 2013 at 01:30PM)

Cuồng Long Nhật
Lời Xin Lỗi là sự tôn trọng cuộc sống

Your email address will not be published. Required fields are marked *