Please log in or register to do it.

Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ ắt sẽ gian dối trong việc lớn. Đó là kẻ không tin dùng được.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 27, 2012 at 06:28PM)

Bạn có sẵn sàng để Tăng 30% lương - Giảm 30% giờ làm việc trong 06 tháng ? – Nguyễn Ngọc Long
Mất ngủ :( -

Your email address will not be published. Required fields are marked *