Please log in or register to do it.

Mất ngủ (í là mất ngủ trưa, nằm trằn trọc từ 1.30pm đến 3pm mà chưa ngủ được)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 27, 2012 at 03:01PM)

Sự Tin tưởng của Gian dối - Nguyễn Ngọc Long
Một Ngày Hạnh Phúc – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *