Please log in or register to do it.

Ôi chao, nhớ quá… nhớ nơi này. Phải tranh thủ xuống thăm thôi!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 10:55PM)

Lần đầu tiên
Vú xưa

Your email address will not be published. Required fields are marked *