Please log in or register to do it.

Lần đầu tiên bị đâm đít. Sướng lắm đó pede Huỳnh Phi Hổ. Thử đi cưng.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:02PM)

Đâm đít trả thù
Ôi chao, nhớ

Your email address will not be published. Required fields are marked *