Please log in or register to do it.

Đúng nè!

“Thường những người tầm cỡ
Có học và thông minh
Sống tự nhiên, giản dị
Và thích giúp vợ mình”

(© Thái Bá Tân / Họ hàng của Thầy Thái Bá Bình Thái Bá Minh Thái Bá Lộc)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 04, 2013 at 11:40PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *