Please log in or register to do it.

[HỎI NGHIÊM TÚC] Làm cách nào để tự tin hơn, theo bạn?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 03, 2013 at 05:14PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. không quan trọng hoá các vấn đề, không sợ giải quyết vấn đề