Please log in or register to do it.

Mỗi khi buồn lại muốn về với Biển…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 06, 2013 at 11:28PM)

LÀM TRUYỀN THÔNG CŨNG CẦN... TẤM LÒNG THỦY CHUNG SON SẮT!
Tính năng hấp dẫn của Samsung Galaxy S4

Your email address will not be published. Required fields are marked *