Please log in or register to do it.

Tôm sú biển, hào, ghẹ sữa, tôm vỗ lồn, cồi mai, tôm hùm út, cá bò da…

Tiếc là lần này chưa được ăn ốc lồn.

Nhưng thôi ăn vầy đủ mệt rồi. Khó thở quá.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 04, 2013 at 07:34PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *