Please log in or register to do it.

Tự nhiên thiên hạ đua nhau chạy theo mốt avatar nghẹo cổ. Trong khi avatar của tui đó giờ nghẹo cổ sẵn rồi này. Thế hóa ra tôi đi trước thời đại hả? =.=’

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 31, 2012 at 04:54PM)

Việt Nam trở thành nước xuất siêu, thì sao?
Định mệnh buồn của các nam nghệ sĩ

Your email address will not be published. Required fields are marked *