Please log in or register to do it.

Trời mưa lớn thế này, trùm mền lại thì chắc chắn ngủ ngon rồi. Chỉ tội những người không có nhà để về thì biết tính sao?

Nguyễn Ngọc Long

Luật chơi
Ghi chép vụn - October 13, 2012 at 12:52AM

Your email address will not be published. Required fields are marked *