Please log in or register to do it.

Trời ơi, thèm đi tới đây ún cafe, ngồi tám chuyện và đập muỗi nữa này \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:12PM)

Ăn Cao Lầu, Cơm gà, Cơm hến
Muốn

Your email address will not be published. Required fields are marked *