Please log in or register to do it.

Mỗi lần đi qua Nam Kì Khởi Nghĩa khúc công viên trước cửa Dinh Độc Lập là có cảm giác cái mớ sắt thép hoa sen, lá sen xanh đỏ tím vàng với hàng đống sắt thép chuẩn bị rớt cái bịch xuống đầu. Té đái! Hết dzui!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 04, 2013 at 11:33PM)

Cute cuxi
Ta buồn hết đêm nay

Your email address will not be published. Required fields are marked *