Please log in or register to do it.

Non sông Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Bác Hồ - Thần tượng duy nhất trong đời mình
9h tối nay cafe BỆT

Your email address will not be published. Required fields are marked *