Please log in or register to do it.

Đang tu tập tịnh tâm với sư phụ ở Tuy Hoà thì được vời về Nha Trang để xử lý giúp một cục khủng hoảng truyền thông to tổ bố.

Nhưng không sao, mình thích. Vì có người học lên học xuống mà cả đời không có cái khủng hoảng nào thực tế để mà thực tập.

Có một sự hào hứng nhẹ nhàng. Hiu hiu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 02, 2013 at 02:35PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *