Please log in or register to do it.

Trời mưa
Nằm nhà
Nhớ vợ
Muốn “sinh con”

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đờn ca tài tử
Chia sẻ khó khăn với nhà báo Hoàng Khương trong tình thế hiện nay...

Your email address will not be published. Required fields are marked *