Please log in or register to do it.

Èo, sáng ló mặt ra đường lạnh run. Saigon mà cũng có lúc không khí y như mùa thu ở ngoài Bắc. Yêu chết đi được u003C3

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Giá trị của việc chém gió
Chúc mừng sinh nhật em

Your email address will not be published. Required fields are marked *