Please log in or register to do it.

Eh lừa đảo quá. Chưa giết được con gồng đã hết phiêm nà xao??? Trả 60K lại đây!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 03, 2013 at 12:38AM)

CĂN PHÒNG KÌ LẠ
Báo chí kỳ cục

Your email address will not be published. Required fields are marked *