Please log in or register to do it.

Cái mặt rõ ngu và đầy thảng thốt của bà tiên Cát Bụi khi được “Một Bữa No” sau khoảng thời gian đói kém ở Vĩnh Long

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Mở tiệc mừng qua lễ cô hồn
Khen ngợi ưu điểm người khác một cách thật lòng...

Your email address will not be published. Required fields are marked *