Please log in or register to do it.

Hic. Nghe đồn tối nay chung kết ở tận Q11, sao thấy làm biếng đi quá. Có ai qua hốt mình đi ké không, người đang mệt mệt =.=’


(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 25, 2012 at 06:33PM)

Thông báo Lỡ Quên...- Nguyễn Ngọc Long
Tuyên bố của một Bộ Trưởng

Your email address will not be published. Required fields are marked *