Please log in or register to do it.

Nhỏ này cua mình mãi không được nên chuyển qua chơi les. Buồn quá Le Na!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:05PM)

Muốn
Đâm đít trả thù

Your email address will not be published. Required fields are marked *