Please log in or register to do it.

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về…

Long Velo

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
Chùa Huệ Nghiêm

Your email address will not be published.