Please log in or register to do it.

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về…

Long Velo

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
Chùa Huệ Nghiêm

Your email address will not be published. Required fields are marked *