Please log in or register to do it.

Domenic cho biết, hàng ngày khi nhìn thấy một đồ vật, món ăn nào đó, anh đều nảy ra ý tưởng rồi bắt tay vào "biến hóa" ngay.

Domenic cho biết, hàng ngày khi nhìn thấy một đồ vật, món ăn nào đó, anh đều nảy ra ý tưởng rồi bắt tay vào “biến hóa” ngay.

Your email address will not be published. Required fields are marked *