Please log in or register to do it.

Phần lớn mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi nhận ra công dụng và hình ảnh ban đầu của đồ vật.

Phần lớn mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi nhận ra công dụng và hình ảnh ban đầu của đồ vật.

Your email address will not be published. Required fields are marked *