Please log in or register to do it.

Vì là một người cận thị, tôi rất biết ơn chiến dịch đầy tính nhân văn lần này của VietjetAir.

Vì là một người cận thị, tôi rất biết ơn chiến dịch đầy tính nhân văn lần này của VietjetAir.

Your email address will not be published.