Please log in or register to do it.

Trưa ăn chay, tối về khoá môi

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 28, 2012 at 02:10PM)

Vua còn thua thằng liều (và Không biết nhục)
Chào tháng 12

Your email address will not be published. Required fields are marked *